• Τρέχοντα Προσωπικά Δεδομένα
  • Στοιχεία Ενδιαφερόμενου
  • Δήλωση
  • Υποβολή
1 από 4 (0%)

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
στο πλαίσιο συμμετοχής στο «Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής» του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, Σίνα 11, Αθήνα 10672 και εκπροσωπείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη Αττικής ως Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η διαφύλαξη και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής αποτελεί πρωταρχική του μέριμνα.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στο "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής και τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που θα συλλεχθούν και θα τηρηθούν από το Ταμείο είναι τα άκρως απαραίτητα, πρόσφορα, και συναφή, τα οποία περιορίζονται στα αναγκαία και προορίζονται για την εξυπηρέτηση και εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, τη συμμόρφωση του Ταμείου με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και την, κατά περίπτωση, διαφύλαξη και εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του και του δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων συμμετοχής θα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες του Ταμείου που ασχολούνται με το έργο της υλοποίησης του "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" και στον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Το Ταμείο θα προβεί στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" στους συμβαλλόμενους Ανάδοχους του  έργου εφόσον είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στο "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" και για τη λήψη και τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο "Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών που διαθέτουν μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής στην Περιφέρεια Αττικής" θα διατηρηθούν στο αρχείο του Ταμείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προς απόδειξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Το Ταμείο έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση oikotexnia@ptapatt.gr προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα για την πρόσβαση σε αυτά, τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή φορητότητας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι γίνεται παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: complaints@dpa.gr  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600.

(*) υποχρεωτικά πεδία

Συμμετέχοντες - 1Συμμετέχοντες - 2